วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561

กองจัดหา  กรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง ยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ FTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง  วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางของเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงสรรพาวุธเบา (ชุดประจำตัวช่างอาวุธเบา) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเป้าชนิดต่างๆ จำนวน ๓ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดตารางวงเงิน new1


- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ฮจ.๑ รายการ AMPLIFIER,ELECTRONIC CONTROL จำนวน ๒ EA โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดตารางวงเงินnew1

 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕,เอ็ม ๖๐ เอ ๑,เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก new1

             ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ๑ ๑/๔ ฮัมวี่ รายการ TRANSMISSION,HYDRAU จำนวน ๑๘ EA โดยวิธีคัดเลือกnew1

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน

 - เรื่อง ขอเสนอราคาเศษซากโลหะ new1

               ดาวน์โหลดรายละเอียดใบเสนอราคาเศษซากโลหะ    

              ดาวน์โหลดใบเสนอราคาเศษซากโลหะ 

 - เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเป้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงnew1             

              ดาวน์โหลดบัญชีการจัดหาสิ่งอุปกรณ์         

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน 

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน โดยวิธีการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้า อาคารคลัง สป๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอร์รี่ชนิดและขนาดต่างๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดช่างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ฮจ.๑ รายการที่๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของรถยนต์สงครามช่วยรบ บรรทุกน้ำมันขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาชุดเชื่อมแก๊ส (แบบล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาผู้ชนะ ศอ.สพ.ทบ. new1

          ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาชุดเชื่อมแก๊ส (แบบล้อลาก) new1

 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติก (PALLET) สำหรับรองลังกระสุนและวัตถุระเบิดโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคานไฮดรอลิกสำหรับซ่อมบำรุงยานยนต์ แบบคานบนสองเสา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของการซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔  ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของรถถังหลัก แบบ VT4 และ สป.5 สำหรับรถถังหลัก แบบ VT4 ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ของรถถังหลัก แบบ VT4 และ สป.5 สำหรับรถถังหลัก แบบ VT4 ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร