วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

กองจัดหา  กรมสรรพาวุธทหารบก

 

แจ้งเว็บงานจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ URL https://www.procureordrta.com/ ครับ

ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

- เรื่อง จ้างซ่อมหม้อน้ำ และจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารnew1
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบหลักในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๘๐๐ กก.(ดินประสิวและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารnew1 
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม้ยาง จำนวน ๑๕ ลบ.ฟ. ดาวน์โหลดเอกสารnew1
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน สำหรับลากลูลระบบอาวุธ ปตอ. ขนาด ๓๕ มมิลลิเมตร (ประเภทลำกล้อง) และเครื่องควบคุมการยิง SKYGUARD ดาวน์โหลดเอกสารnew1

-เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่องประกาศ : จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรด ป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธปกรณ์ สาย สพ.(รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕) จำนวน ๕๓ คัน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๓๑๑,๗๐๐.- บาท
วันที่ประกาศ: ๒๓ ม.ค. ๖๒ วันสิ้นสุดประกาศ: ๘ ก.พ. ๖๒

- ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
- ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ordnancerta.com หรือ www.qprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ

new1  ดาวน์โหลดประกาศ
new1  ดาวน์โหลดประกาศกองทัพบก 
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการจ้าง
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดความต้องการ
new1  ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายใบเสอราคา

 - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจหาวงจรการจุดระเบิดและตรวจโลหะระยะไกลจำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง จ้างซ่อมทุ่นอาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ทพร้อมซองแปรงถ่าน และจ้างซ่อมทุ่นโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U1100 L/29 รวม ๒ รายการ   new1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
             ดาวน์โหลดตารางวงเงินราคากลาง

- เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U1100 L/29 (๔x๔) จำนวน ๓๘ คัน รวม ๒๓ รายการ  new1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
             ดาวน์โหลดตารางวงเงินราคากลาง

- เรื่อง ซื้อไม้อัดยางขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ new1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
             ดาวน์โหลดตารางวงเงินราคากลาง

- เรื่อง จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง สำหรับการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U1100 L/29 (๔x๔) จำนวน ๑ รายการ new1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
             ดาวน์โหลดตารางวงเงินราคากลาง

- เรื่อง จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒ โวลต์ ๖๖ แอมป์ - ชม.) พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร รวม ๑ รายการnew1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
              ดาวน์โหลดตารางวงเงินราคากลาง

 -เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่องประกาศ : จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕(ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕๗ คลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : ๗๒,๗๗๙,๔๗๐.๓๐.- บาท
วันที่ประกาศ: ๑๗ ม.ค. ๖๒ วันสิ้นสุดประกาศ: ๔ ก.พ. ๖๒
- ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
- ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ordnancerta.com หรือ www.qprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๑-๔๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ

new1  ดาวน์โหลดประกาศ
new1  ดาวน์โหลดประกาศกองทัพบก 
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการจ้าง
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดความต้องการ
new1  ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายใบเสอราคา

 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม)จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  ดาวน์โหลดเอกสาร new1 

- เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๓๘ คัน รวม ๔๗๐รายการ  new1

           ดาวน์โหลดรายละเอียดใบเสนอราคากลาง    

           ดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดพัสดุในการจัดซื้อ 

           ดาวน์โหลดบัญชีรายละเอียดพัสดุตัวอย่าง

           ดาวน์โหลดใบรายละเอียดการเสนอราคา

 

 - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
    จำนวน ๒ ชุด ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง : ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๓๘ คัน รวม ๔๗๐รายการ new1

             ดาวน์โหลดรายละเอียดใบเสนอราคาชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์    

             ดาวน์โหลดใบเสนอราคาชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์ 

-เรื่อง ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR : จ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรดป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕) จำนวน ๕๓ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : ๑๕,๓๑๑,๗๐๐.- บาท
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๑-๔๘๐๘ 
ที่อยู่ของหน่วยงาน : ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วันที่ประกาศ: ๑๕ ม.ค. ๖๒ วันสิ้นสุดประกาศ: ๑๘ ม.ค. ๖๒
new1  ดาวน์โหลดประกาศTOR
new1  ดาวน์โหลดประกาศกองทัพบก 
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการจ้าง
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดความต้องการ
new1  ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายใบเสอราคา

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของการจัดจ้างซ่อมพ่นสีพรางอินฟราเรดป้องกันการตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสะท้อนคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (NEAR IR) สำหรับยุทโธกรณ์ สาย สพ. (รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ แบบ ๘๕) จำนวน ๕๓ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๓๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕-๒๐) จำนวน ๑๙๐ เส้น ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

- เรื่อง ประกาศจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (GREEN TIRE(ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐จำนวน ๑๙๐ เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร new1
- เรื่อง ประกาศจ้างซ่อมหม้อน้ำ และจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1
- เรื่อง ประกาศซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๓๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

-เรื่อง ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก
ชื่อเรื่อง TOR : จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิเเละป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕(ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนเเละวัสดุกันไฟ) จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕๗ คลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : ๗๒,๗๗๙,๔๗๐.๓๐ บาท
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๑-๔๘๐๘ 
ที่อยู่ของหน่วยงาน : ๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วันที่ประกาศ: ๗ ม.ค. ๖๒ วันสิ้นสุดประกาศ: ๑๐ ม.ค. ๖๒
new1  ดาวน์โหลดประกาศTOR
new1  ดาวน์โหลดประกาศกองทัพบก 
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการจ้าง
new1  ดาวน์โหลดรายละเอียดความต้องการ
new1  ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายใบเสอราคา

 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของการจัดจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิเเละป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนเเละวัสดุกันไฟ) จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕๗ คลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ RENAULT MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๓ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ประกาศจ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก ๕ ตัน แบบ HINO จำนวน ๔ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TTP จำนวน ๔ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ขอเสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 13 รายการ รวม 1,931 EA new1

              ดาวน์โหลดรายละเอียดใบเสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด    

              ดาวน์โหลดใบเสนอราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานตระกูลยูเครน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของน้ำมันชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงสรรพาวุธเบา (ชุดประจำตัวช่างอาวุธเบา) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกึ่งพ่วงข้างสูง ขนาด ๑๒ ตัน โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของการจัดซื้อเครื่องไสไม้ ๒ หน้า จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT)MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๓ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอจ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน แบบ HINO จำนวน ๔ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ๒๕ ตัน แบบ TTP จำนวน ๔ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ฮจ.๑ รายการที่ ๑๒ AMPLIFIER , ELECTRONIC CONTROL จำนวน ๒  EA โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของ เครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 - เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ รายการ TRANSMISSION, HYDRAU จำนวน ๑๘ EA โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕,เอ็ม ๖๐ เอ ๑,เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล  ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างผลิต/ประกอบ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๒ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ FTS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง  วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางของเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงสรรพาวุธเบา (ชุดประจำตัวช่างอาวุธเบา) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเป้าชนิดต่างๆ จำนวน ๓ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดตารางวงเงิน new1


- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ฮจ.๑ รายการ AMPLIFIER,ELECTRONIC CONTROL จำนวน ๒ EA โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดตารางวงเงินnew1

 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร new1

 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมรถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕,เอ็ม ๖๐ เอ ๑,เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก new1

             ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ๑ ๑/๔ ฮัมวี่ รายการ TRANSMISSION,HYDRAU จำนวน ๑๘ EA โดยวิธีคัดเลือกnew1

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน

 - เรื่อง ขอเสนอราคาเศษซากโลหะ new1

               ดาวน์โหลดรายละเอียดใบเสนอราคาเศษซากโลหะ    

              ดาวน์โหลดใบเสนอราคาเศษซากโลหะ 

 - เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเป้าชนิดต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงnew1             

              ดาวน์โหลดบัญชีการจัดหาสิ่งอุปกรณ์         

              ดาวน์โหลดตารางวงเงิน 

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน โดยวิธีการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้า อาคารคลัง สป๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอร์รี่ชนิดและขนาดต่างๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร new1

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดช่างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสารnew1

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ฮจ.๑ รายการที่๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร

- เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของรถยนต์สงครามช่วยรบ บรรทุกน้ำมันขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาชุดเชื่อมแก๊ส (แบบล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ดาวน์โหลดเอกสารสำเนาผู้ชนะ ศอ.สพ.ทบ. 

          ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาชุดเชื่อมแก๊ส (แบบล้อลาก) ช

 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบะพลาสติก (PALLET) สำหรับรองลังกระสุนและวัตถุระเบิดโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคานไฮดรอลิกสำหรับซ่อมบำรุงยานยนต์ แบบคานบนสองเสา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของการซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔  ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของรถถังหลัก แบบ VT4 และ สป.5 สำหรับรถถังหลัก แบบ VT4 ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ของรถถังหลัก แบบ VT4 และ สป.5 สำหรับรถถังหลัก แบบ VT4 ชนิดและขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร