พล.ท.อาวธ เอมวงศพลโท อาวุธ เอมวงศ์
จก.สพ.ทบ.

  

5

        พลตรี ศักดา ศฺิริรัตน์

        รอง จก.สพ.ทบ.(๑)

  

45289

      พลตรี ศรชัย  กาญจนสูตร

        รอง จก.สพ.ทบ.(๒)

  

ภาพผบ.ศอ.สพขนาดใหญ.ทบ

     พลตรี ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ

           ผบ.ศซส.สพ.ทบ.

 

Anak พลตรี เอนก กล่อมจิตร

  ผบ.ศอ.สพ.ทบ.

 

 

 

 

 

 

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8