วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562

ordlogo 1

พันธกิจกรมสรรพาวุธทหารบก

พันธกิจ  ได้แก่งานที่จะต้องสนับสนุนหน่วยกำลังรบให้มี อำนาจการยิงและความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เราเรียกพันธกิจเหล่านี้รวม ๆบริการสรรพาวุธ” (Ordnance Services) หรือการสนับสนุนสายสรรพาวุธ
(Ordnance Support) ได้แก่

         ๑) การส่งกำลัง (Supply)

๒) การซ่อมบำรุง (Maintenance)

๓) การข่าวกรองทางเทคนิคสายสรรพาวุธ (Ordnance Technical Intelligence)

๔) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)

๕) การทำลายล้างวัตถุระเบิด (Explosive Ordnamce Disposal)

   ๖) การปรับเทียบสภาพทางขีปนวิธี (Ballistic Calibration)

 

 

วิสัยทัศน์กรมสรรพาวุธทหารบก

      วิสัยทัศน์    สพ.ทบ.  มีความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และการบริหารจัดการ  ที่จะดำรงไว้ซึ่งอำนาจการยิง  
             และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหาร  ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ