ordnance00
เครื่องหมายทางราชการของกรมสรรพาวุธทหารบก

       กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กรมสรรพาวุธทหารบกใช้เครืองหมายราชการประจํากรม เป็นรูปลูกระเบิดมีเปลวเพลิงอยู่บนกงจักร ซึงมีมุมเอียงประมาณ ๔๕° ใต้กงจักรเป็นช่อชัยพฤกษ์ เบื้องล่างช่อชัยพฤกษ์มีคําว่า กรมสรรพาวุธทหารบกหมายถึง ภารกิจการจัดเตรียมอาวุธทั้งมวลให้แก่กองทัพบกตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๘๗ ตอนที ๗๗ ลง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๓

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8