กรมสรรพาวุธทหารบก

53 ถนนทหาร

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

Tel. 0-2243-1061-8

map

กรมสรรพาวุธทหารบก
53  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร  02-2431061-8