ประกาศ เนื่องด้วยเว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารบก จะมีการเปลี่ยนชื่อURL
จึงขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่าน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ
ของกรมสรรพาวุธทหารบก
ผ่าน URL https://ordnance.rta.mi.th/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป