ลงนามถวายพระพร    
     
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
   กรุณากรอก !
 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต.อธิวัฒน์ เย็นใย
สังกัด  กรมการทหารสื่อสาร
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก พงษธร กำจัด
สังกัด  คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท ชาติตระการ เนาว์วิจิตร
สังกัด  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี สุรเดช แสงอุรัย
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก อนุรักษ์ ชั้นโรจน์
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก จักรภพ มีเจริญ
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ท.สุรศักดิ์ ผ่องศรี
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.ท. อนุลักษณ์ บุญมาก
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต. เปรมวิทย์ เเซ่ล้อ
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ตหญิง สายหยุด แก้วนิล
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยโท สมศักดิ์ สุวงค์
สังกัด  กองทัพบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว ธวิภรณ์ ธีรเกษตร
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ธีรพงษ์ ธีรเกษตร
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก อนุวัฒณ์ ศรีสุข
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก สุรเชษฐ์ ศรีแพ่ง
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายธราดล สินจ้อย
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ. โอฬาร ชินสมบูรณ์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางรัตน์มณี พิมพ์นิล
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต. จิรายุทธ นิตุธร
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว สกาวรัตน์ อินศวร
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายสุเมธ เปลี่ยมทรัพย์
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   หทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.อรรถพงษ์ บุญยงค์
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.ยุทธ​ศิลป์​ มา​สมบูรณ์​
สังกัด  กรมสรรพาวุธ​ทหารบก​
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ปรียาพร ภูปิติโรภาส
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรี โฆสิต แก้วดวง
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.หญิง นัฐทิตา สุภาพ
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาว เกวลิน พันเมือง
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สุพจน์ กระดาษ
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง มนวัชรา เหลือแย้ม
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. ภคพล ฤทธิรักษ์
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาววิภาดา หงษ์บัวภา
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ณธัชพงศ์ จินตนา
สังกัด  รร.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี เสกศักดิ์ แก้วยัง
สังกัด  ทลร.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ณธัชพงศ์ จินตนา
สังกัด  รร.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ต. วรวิทย์ ปาริจฉัตต์
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวนิภาวรรณ พลเยี่ยม
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. พุทธภูมิ แผ่แผ่นทอง
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก เพิ่มพันธุ์ อนันสานิกรณ์
สังกัด  กองยุทธการและการฝึก กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ. เชิด​ศิริ​ ศิริ​กุล​
สังกัด  พัน.​สพ.ซบร.เขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี กิตติ ขวัญแพ
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.อมร ยังเจริญ
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอกนนทวัฒน์ ธนเศรษฐการ
สังกัด  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพาวุธทการบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก อัศนี ศรีวิเศษ
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาง สิโรรักษ์ เขียวเรืองศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. กิตติกร เอซัน
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นส.ปณิฎฐา บุตรสุวรรณ์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.หญิงปราณี ภัทรบูชา
สังกัด  กสล.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี เดชาธร แสงสืบศรี
สังกัด  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวอัญชิษฐา สินพูน
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอก สรเชษฐ เสียงเพราะ
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกไกร ศิรเมธีพร
สังกัด  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นายฤทธิเกียรติ กะโห้ทอง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   อุษณีย์ พงษ์เผือก
สังกัด   กทท.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ธวัช ถานันท์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทปัญญา แก้วจันทร์
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   อัญชัญ อภิวรรณศรี
สังกัด  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.สมศักดิ์ บุญสร้าง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย จักรี ก่อเฮง
สังกัด  ช.ขส.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก พจน์พงษ์ เนตรเจริญ
สังกัด  กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทหญิง สุดารัตน์ น้อยแรม
สังกัด  ศูนย์อุดสาหการสรรพวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท ปราโมท หม่อมศิลา
สังกัด  กองกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก อานุภาพ ศุภจำปิยา
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ. อำนาจ เที่ยงสุข
สังกัด  ผตท.คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรีสมภพ ยกเลี้ยน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกบุญส่ง พันธุ์เขียน
สังกัด  พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวนิภาวรรณ พลเยี่ยม
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.อาทิตย์ เข็มทิศ
สังกัด  คลังแสง4 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.อมร ยังเจริญ
สังกัด  กยข.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ท.ธนภัทร รุ่งเรือง
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต.นนธพัทธ์ วงษาเคน
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.ต.ขจรยศ ศรีภักดี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี สุรัตน์ พินเสี้ยว
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกนิคม​ วงษ์โฉม
สังกัด  พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ ชูใหม่
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก สุริยา ธงภักดิ์
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกมานิจ นิยมยินดี
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอกเพชรวุธ กองนิล
สังกัด  กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก พงษธร กำจัด
สังกัด  คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท ชาติตระการ เนาว์วิจิตร
สังกัด  คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ศิริรัตน์ ขำศรี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.ดุษฎี แสงสุชล
สังกัด  กจห.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม
สังกัด  กองยุทธการและการข่าว กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก สมหวัง โตรักษา
สังกัด  ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันตรีหญิง บังอร โตรักษา
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายยงยุทธ ไทยคณา
สังกัด  คลังแสง 1 กองคลังแสง กรมสรรพวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ยงยุทธ ไทยคณา
สังกัด  คลังแสง 1
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.โยธิน โคตสิงห์
สังกัด  สำนักงาน รอง จก.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   สุธารัตน์ สินสุข
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางอัญธิฌา สูงปานเขา
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทภัทรพล เฉยเจริญ
สังกัด  คลังแสง ๑ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.ท.อัมพันธ์ สารภีเพ็ชร
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบเอกยุทธพงษ์ โผพ่วงพันธุ์
สังกัด  คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางจารุวรรณ โผพ่วงพันธุ์
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นายอภิเดช ผลถวิล
สังกัด  คลังแสง ๑ คศ.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.ต.สิทธินันท์ เกษโกมล
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ.สันติพงศ์ นารี
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง
สังกัด  คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.ท. ปวริศ เจริญวัฒฒนา
สังกัด  กบร.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส. ประณิดา เจริญวัฒฒนา
สังกัด  สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.ท. ปวริศ เจริญวัฒฒนา
สังกัด  ดบร.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทหญิง ชุติมา มะกรูดอินทร์
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก ศักรินทร์ บุญธง
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นาย ประวิทย์ ลังกาต๊ะ
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ.ส.อ.สิทธิพัฒน์วายุ ผลไพร
สังกัด  สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโทประสงค์ จิตติมณี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.ฐานันดร์ กาญจนนิรินธน์
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทการบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันเอก จักรกฤษณ์ สิงห์สนธิ
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ท.สมเจตน์ กำจัดภัย
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวชุติมา ประมวลทรัพย์
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.ยุทธศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวสุพรรษา พึ่งเจริญสกุล
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวภัทรวรี ใยเมือง
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.สุภาณี ยังสี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   นางสาวขันทอง ฟองทา
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   พันโท พวรรษ จันทร์สุดา
สังกัด  กองส่งกำลัง กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นางศิริรัตน์ ขำศรี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบตรีหญิง บังอร สุขเข
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สาธิต รอดเรืองศักดิ์
สังกัด  กจห.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรี สหรัฐ กิลกวิลาศ
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกหญิงวิมลรัตน์ สุริยะมณี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ส.อ.หญิง รักษณา จันทยพงษ์ศรี
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกหญิงมณีวรรณ เวฬุโพธิ์
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกดุษฎี แสงชุชล
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกศักรินทร์ บุญธง
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอก กฤษณะเดช วิจิตรจันทร์
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ปนัดดา วณารักษ์
สังกัด  กจห.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกนิรันดร์ สังข์ชู
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกวันชัย รอดพันธุ์
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกธานินทร์ บุญช่วย
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   จ่าสิบเอกแสงระวี ภุมรา
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   สิบตรีหญิงบุญญารัตน์ เก่งทันการ
สังกัด  กองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ข้าพระพุทธเจ้า   พสุวัฒน์ ภู่จุฬา
สังกัด  สถาบันพระปกเกล้า
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   วราภรณ์ ขันตีมิตร
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   กิตติพงศ์​ สุนทรพิพิธ
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   กิตติพงศ์​ สุนทรพิพิธ
สังกัด  ศพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   ร.ต.หญิงปราณี ภัทรบูชา
สังกัด  กสล.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   คุณศุภรัตน์ มั่นเมือง
สังกัด  กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   คุณศุภรัตน์ มั่นเมือง
สังกัด  กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบก
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   อัญชัญ อภิวรรณศรี
สังกัด  กทท.สพ.ทบ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   พ.อ. โอฬาร ชินสมบูรณ์
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   กมลเนตร
สังกัด  กทท.สพ.ทพ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   นาตยา มั่นยิ่งยง
สังกัด  กทท.สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า   ร้อยตรี ภวินท์ ติระสา
สังกัด  สพ.ทบ.
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า   น.ส.ภัทธิยา หอมเนียม
สังกัด  สพ.ทบ.